Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί τον πίνακα ανακοινώσεων της Μονάδος Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως στόχο την προβολή σημαντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα τόσο στο πλαίσιο της λειτουργίας της μονάδος, όσο και έξω απ' αυτήν.

 

Ανακοινώσεις Συνεδρίων

 

Ανακοινώσεις της Μονάδος

 

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις