Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα της "Αξιολόγησης στο Σχεδιασμό του Χώρου" είναι κατ'επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ.

Το μάθημα έχει σα στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών της ΣΑΤΜ με μεθόδους και τεχνικές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα τεκμηριωμένης επιλογής εναλλακτικών λύσεων είτε αυτές αφορούν σε χωροταξικά. πολεοδομικά, κατασκευαστικά, είτε σε περιβαλλοντικά, υδραυλικά κ.λπ. σχέδια. Πιό συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει:

Το "θεωρητικό μέρος" στο οποίο παρουσιάζονται: Αρχές της Θεωρίας Αποφάσεων. Σχολές Αξιολόγησης. Τύποι Προβλημάτων Αξιολόγησης. Μέθοδοι Αξιολόγησης στο Σχεδιασμό του Χώρου. Μέθοδοι Ποσοτικής Αξιολόγησης. Μέθοδοι Ποιοτικής Αξιολόγησης. Μικτές Προσεγγίσεις Αξιολόγησης.

Το "εφαρμοσμένο μέρος", το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με κλασσικές και σύγχρομες μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα τους δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων. Το εφαρμοσμένο μέρος περιλαμβάνει τρεις ενότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης που χρησιμοποιούν και το είδος του προβλήματος που εξετάζουν. Η επαφή των σπουδαστών με τις μεθόδους αυτές τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. Οι ενότητες αφορούν: α) Μέθοδος Κόστους - Οφέλους, β) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και γ) Μελέτη Σκοπιμότητας ως εργαλείο στήριξης αποφάσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Mέθοδοι αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται με βάση:

  • το βαθμό που λαμβάνεται από το θεωρητικό μέρος (τελική γραπτή εξέταση - 60%), και
  • το βαθμό που λαμβάνεται από τις ασκήσεις που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40%). Η εκπόνηση των ασκήσεων είναι ατομική.

Σημείωση:

Ο βαθμός των ασκήσεων:

  • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης των σπουδαστών υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
  • σε περίπτωση, μη επιτυχούς ολοκλήρωσης  του μαθήματος, διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Διδάσκοντες:

Γιαουτζή_Μαρία - Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722749, 2774 - E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 - E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Υ.Δ.
Διονέλης Χρήστος - Υ.Δ. .
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης - Υ.Δ.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.