Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή

Το μάθημα  "Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη" είναι κατ' επιλογή μαθημα του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ. Έχει σα στόχο να εμβαθύνει σε θέματα χωροταξικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη:

 • Το θεωρητικό μέρος, το οποίο μέσα από μία σειρά διαλέξεων παρέχει την απαιτούμενη υποδομή για την κατανόηση των ζητημάτων που εμπλέκονται σε θέματα χωροταξικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και                                                                                       
 • Το εφαρμοσμένο μέρος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να εμπεδώσει θεωρητικές έννοιες, να κατανοήσει τα προβλήματα και να εμβαθύνει σε ζητήματα πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τις διαλέξεις του μαθήματος, οι οποίες εμβαθύνουν σε μία σειρά από θέματα που συμβάλλουν στην κατανόηση των ζητημάτων περιφερειακής ανάπτυξης και των πολιτικών που απαιτούνται για την εξισορρόπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αναπτύσσεται σε έξι ενότητες, που είναι οι παρακάτω.

 • Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση μιας σειράς θεωρητικών προσεγγίσεων περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην κατανόηση της έννοιας της περιφέρειας στο σχεδιασμό του χώρου, παραθέτοντας ενδεικτικές τυπολογήσεις διαφόρων τύπων περιφερειών.
 • Η τρίτη ενότητα εστιάζει σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις περιφερειακής πολιτικής, εμβαθύνοντας σε θέματα όπως τα διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού, η ολοκλήρωση κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού σχεδιασμού, το περιεχόμενο της περιφερειακής πολιτικής κ.λπ.
 • Η τέταρτη ενότητα εμβαθύνει σε ζητήματα περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιό συγκεκριμένα επικεντρώνεται στους κύριους άξονες περιφερειακής πολιτικής, τους διαφορετικούς τύπους των περιφερειών της, τη διαχρονική εξέλιξη των στόχων της, καθώς και στις πρωτοβουλίες της  Ε.Ε. σε ζητήματα τομεακής και περιφερειακής πολιτικής.
 • Η πέμπτη ενότητα εμβαθύνει σε ζητήματα περιφερειακής πολιτικής στον Ελλαδικό χώρο. Εξετάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διαχρονική εξέλιξη του περιφερειακού προβλήματος στην Ελλάδα σε αντιστοιχία με την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από τη δεκαετία του '60 έως σήμερα.
 • Τέλος, η έκτη ενότητα εστιάζει στη χωροταξική πολιτική στην Ελλάδα μέσα από τη διαχρονική εξέταση του θεσμικού πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού.

Το εφαρμοσμένο μέρος περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας από τους σπουδαστές με στόχο την εξοικείωση με ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.  Στα πλαίσια της εργασίας, οι σπουδαστές αποκτούν επιπλέον γνώση και εμπειρία, μέσα από την αναζήτηση πληροφορίας, σε σχέση με τους φορείς, τα κέντρα λήψης αποφάσεων, την αλληλεπίδραση των διαφόρων κέντρων λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκή Ένωση - κράτη μέλη, εθνικό - περιφερειακό - τοπικό επίπεδο χάραξης πολιτικής), τις πηγές πληροφόρησης σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο κ.λπ.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα πλαίσια του μαθήματος περιλαμβάνει:

 • Την αξιολόγηση της τελικής γραπτής εξέτασης του μαθήματος (70%).
 • Την αξιολόγηση της εργασίας που εκπονήθηκε (30%). Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται από ομάδα 2-3 ατόμων.

Σημείωση:

Ο βαθμός της εργασίας:

 • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης των σπουδαστών, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
 • σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος, διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η παράδοση συνοδεύεται από παρουσίαση της εργασίας από την ομάδα μελέτης, η οποία συναξιολογείται στον τελικό βαθμό της εργασίας.

Διδάσκοντες:

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 -E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Υ.Δ.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.