Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της εμπλοκής ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθιερώνοντας έτσι την προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη αντιπροσωπευτικής εμπλοκής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα «Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού» αποσκοπεί στην παροχή στους σπουδαστές της θεωρητικής βάσης και των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Το μάθημα αποτελείται από:

-   Το θεωρητικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται μία σειρά από θεματικές ενότητες, που συμβάλλουν στην εμβάθυνση στην έννοια της συμμετοχής και στην κατανόηση της σημασίας της για το σχεδιασμό του χώρου. Πιο συγκεκριμένα, το μέρος αυτό πραγματεύεται τις ακόλουθες ενότητες: Η έννοια της συμμετοχής στο σχεδιασμό. Οι στόχοι της συμμετοχής. Τα επίπεδα της συμμετοχής. Η συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό. Προσεγγίσεις στη συμμετοχική διαδικασία. Ο ρόλος της συμμετοχικής διαδικασίας στο σχεδιασμό. Μέθοδοι συμμετοχικού σχεδιασμού ανάλογα με το στόχο της συμμετοχικής διαδικασίας.

-   Το εφαρμοσμένο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή των παραπάνω προσεγγίσεων και μεθόδων συμμετοχικής διαδικασίας, μέσα από την υλοποίηση ανάλογων ασκήσεων με τους σπουδαστές του μαθήματος.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών στηρίζεται:

  1. Στη γραπτή εξέταση του μαθήματος κατά 50% και
  2. Στην επιτυχή ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας που εκπονείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος κατά 50%.

Διδάσκοντες:

Γιαουτζή_Μαρία - Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722749, 2774 - E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 -E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ε.Μ.Π.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.