Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Περιγραφή

Το μάθημα της Χωροταξίας είναι υποχρεωτικό μάθημα Σχολής και διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση της θεωρητικής και μεθοδολογικής υποδομής που θα επιτρέψει, σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα σχεδιασμού του χώρου, την αυτόνομη εκπόνηση χωροταξικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Το θεωρητικό μέρος, το οποίο απαρτίζεται από μία σειρά διαλέξεων στις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγικές έννοιες στο χωροταξικό σχεδιασμό.
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό του χώρου.
 • Μεθοδολογία εκπόνησης χωροταξικών σχεδίων.
 • Μεθοδολογίες δόμησης και ανάλυσης σεναρίων.
 • Μεθόδους αξιολόγησης σεναρίων.
 • Δόμηση πακέτων πολιτικής.
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα.
 • Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης χωροταξικών μελέτων.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Το εφαρμοσμένο μέρος (άσκηση), που ανατίθεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ομάδες των δύο (2) ατόμων, αφορά στην εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων για διάφορες περιοχές της χώρας.

Mέθοδοι αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται με βάση:

 • το βαθμό που λαμβάνεται από το θεωρητικό μέρος (τελική γραπτή εξέταση - 60%), και
 • το βαθμό που λαμβάνεται από την εργασία που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (40%).

Σημείωση:

Ο βαθμός της εργασίας:

 • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης των σπουδαστών υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
 • σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος, διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της εργασίας.

Διδάσκοντες:

Γιαουτζή_Μαρία - Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722749, 2774 - E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 -E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Υ.Δ.
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης - Υ.Δ.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.