Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Περιγραφή

Η Οικονομική Γεωγραφία είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα του 7ου εξαμήνου της Σ.Α.Τ.Μ. Έχει σα στόχο την κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης των χωρικών δομών (πόλεις, περιφέρειες κ.λπ.) μέσα από τις επιλογές του τόπου εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων και τις επιλογές ατόμων και φορέων σε ζητήματα καθημερινών αποφάσεων.

Το μάθημα της Οικονομικής Γεωγραφίας αποτελείται από δύο μέρη:

1. Το θεωρητικό μέρος στο οποίο μέσα από μία σειρά διαλέξεων παρέχεται η θεωρητική γνωστική υποδομή στο αντικείμενο της Οικονομικής Γεωγραφίας.

Η διδασκαλία γίνεται με δύο τρόπους.

  • Τακτικά δίωρα στα οποία τηρείται ο γενικός σκελετός του μαθήματος και
  • Σεμιναριακές παρουσιάσεις όπου επισκέπτες ειδικοί δίνουν συμπληρωματικές διαλέξεις, οι οποίες αποτελούν επιμέρους εμβαθύνσεις θεμάτων σχετικών με όσα στη διάρκεια του μαθήματος έχουν τεθεί σα βασικές γνώσεις

2. Το εφαρμοσμένο μέρος (άσκηση), το οποίο αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών σε μεθόδους και εργαλεία που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια της Οικονομικής Γεωγραφίας και της Θεωρίας Αποφάσεων γενικότερα.

Οι ασκήσεις του μαθήματος εντάσσονται σε δύο ενότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη μέθοδο που χρησιμοποιούν και το είδος του προβλήματος που εξετάζουν.

  • Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε μεθόδους οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ιεράρχισης επιλογών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (πολυκριτηριακή ανάλυση), ενώ
  • Η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει στις μελέτες σκοπιμότητας σαν εργαλείων στήριξης επενδυτικών αποφάσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Mέθοδοι αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται με βάση:

  • το βαθμό που λαμβάνεται από το θεωρητικό μέρος (τελική γραπτή εξέταση - 70%), και
  • το βαθμό που λαμβάνεται από τις ασκήσεις που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος ( ασκήσεις μαθήματος - 30%).

Σημείωση:

Ο βαθμός των ασκήσεων:

  • συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του μαθήματος υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση είναι προβιβάσιμος.
  • σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος, διατηρείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Διδάσκοντες:

Γιαουτζή_Μαρία - Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722749, 2774 - E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 -E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Υ.Δ.
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης - Υ.Δ.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.