Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en
1994

Γερακίνης, Α., Γ. Ρεμούνδος και Κ. Χριστόπουλος, (1994), Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Επέκτασης της Γραμμής του ΤΡΑΜ, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Ζέρβα, Α. (1994), Ζητήματα του Δικτύου Αεροπορικών Μεταφορών στην Ελλάδα: Η Περίπτωση της Ικαρίας, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Κωνσταντάρα, Α. (1994), Εφαρμογές Γ.Σ.Π. στη Μελέτη Θαλασσίων Δικτύων Μεταφορών, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Κωνσταντινίδου, Ε. (1994), Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων Πεζοδρόμησης στο Ιστορικό – Εμπορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Λαζόγκας, Κ. και Μ. Σκάντζικας (1994), Διερεύνηση του Δυναμικών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Αιγαίο, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Λώλου, Γ. (1994), Η Περίπτωση του Αστικού Marketing στον Αστικό Σχεδιασμό. Η Περίπτωση του Αγρινίου, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

Νότα, Κ. (1994), Μοντέλα Διαχείρισης Ελλιπούς Πληροφορίας στο Σχεδιασμό, (Επιβλέπουσα Γιαουτζή Μ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.