Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιγραφή

Το  μάθημα των ΟΠΑ είναι μάθημα-θέμα του 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ. Έχει σα στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με πρακτικά προβλήματα Σχεδιασμού του Χώρου μέσα από την οπτική των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης για μία περιοχή της χώρας. Στα πλαίσια αυτά δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση, ανάμεσα στα άλλα, σε ζητήματα δόμησης και αξιολόγησης σεναρίων, τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν σε βάθος στις προηγούμενες φάσεις της διδακτικής διαδικασίας.

Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας εκπόνησης ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης γίνεται χρήση συγκεκριμένων εργαλείων/μοντέλων για το Σχεδιασμό Σεναρίων όπως η προσέγγιση "LIPSOR" (μοντέλα MICMAC, MACTOR, MORPHOL, SMIC-PROB EXPERT και MULTIPOL) και η προσέγγιση συμμετοχικού σχεδιασμού "Future Workshops", οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εμπεδώσουν:

  • τη σπουδαιότητα της εμβάθυνσης στις μελλοντικές προοπτικές μιας περιοχής μελέτης, και
  • τις επιπτώσεις που συνεπάγεται κάθε λύση/σενάριο που επιλέγεται για την εκάστοτε περιοχή μελέτης.

Η εκπόνηση του προγράμματος προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες εργασίας, μέσα από τις οποίες υποψήφιοι επαγγελματίες εκπαιδεύονται στις πρακτικές πλευρές του project management και της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Πιό συγκεκριμένα μέσα από την εκπόνηση του προγράμματος οι προς επίτευξη διδακτικοί στόχοι είναι:

  • Η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με την εκπόνηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΟΠΑ).
  • Η απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τη χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων στο Σχεδιασμό Σεναρίων, και
  • Η απόκτηση εμπειρίας σε διάφορους ρόλους που θα κληθούν να διαδραματίσουν οι σπουδαστές μέσα στη μελετητική ομάδα.

Mέθοδοι αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών στηρίζεται:

  • Στη γραπτή εξέταση του μαθήματος κατά 30% και
  • Στην επιτυχή ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας που εκπονείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος κατά 70%.

Διδάσκοντες:

Γιαουτζή_Μαρία - Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722749, 2774 - E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

Αναστασία_Στρατηγέα - Επίκ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Τηλ. 210 7722672 -E-mail: strαtige@central.ntua.gr

Συνεργάτες:

Γραμματικογιάννης Ηλίας - Υ.Δ.
Μπίσκα Αναστασία - Υ.Δ.
Παπαδοπούλου Χρυσαιδα-Αλίκη - Υ.Δ.

 

 

 

 

Διπλωματικές

Έτη Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

1986 1985 1984 1983 1982 1981

 

Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

7ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Επιλογής

Οικονομική Γεωγραφία

8ο Εξάμηνο Υποχρωτικό Σχολής

Χωροταξία

Μαθήματα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

8ο Εξάμηνο

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

9ο Εξάμηνο

Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γενικές Πληροφορίες

Στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης διδάσκονται πέντε μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά σχολής (Χωροταξία), υποχρεωτικά επιλογής (Οικονομική Γεωγραφία) και 3 Επιλογής (Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου και Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού.