Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

BATT: Behavioural Aspects in Transport Telematics, DRIVE II, DG XIII

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/telematics/docs/tap_transport/drive_2_ catalogue.pdf

THIRD FRAMEWORK PROGRAMME FOR R&TD
EUROPEAN COMMISSION’S PROGRAMME OF APPLICATIONS OF TELEMATICS IN TRANSPORT – ATT, (DRIVE II), DG XIII

Διάρκεια: 1993-1995

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθ. Μαρία Γιαουτζή

Στόχος του Ερευνητικού Έργου

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος BATT είναι να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την εισαγωγής προηγμένων συστημάτων τηλεματικής στις Μεταφορές (ΑΤΤ – Advanced Transport Telematics)στη συμπεριφορά μετακινήσεων. Σε μικρότερη έκταση αναφέρεται επίσης στη δυναμική της αγοράς ΑΤΤ και στην ανταπόκριση των χρηστών στα συστήματα αυτά. Το ΒΑΤΤ προσεγγίζει τα θέματα αυτά μέσα από τη διερεύνηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί βασίζονται στην ανταπόκριση των χρηστών σε πιλοτικά προγράμματα, εστιάζοντας σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον. Καλύπτει επίσης θέματα που αφορούν στους κατασκευαστές συστημάτων ΑΤΤ με την έννοια της σχεδίασης και προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων.

Στα πλαίσια του ΒΑΤΤ υιοθετείται η χρήση του Nested μοντέλου το οποίο αναπτύχθηκε έτσι ώστε να χειριστεί συγκεκριμένα προβλήματα σχετικά με τον τύπο των επιπτώσεων που προσμετρώνται. Αυτό επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων των ΑΤΤ σε τρία ξεχωριστά επίπεδα: το στρατηγικό επίπεδο, το επίπεδο της αγοράς και το επίπεδο της απόκρισης στην αγορά.

 Ομάδα Εργασίας

  • Trends (GR) (Project Leader)
  • National Technical University of Athens(GR)
  • Free University of Amsterdam (NL)
  • Transport and Travel research (UK)
  • University College of London (UK)

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπουσα: Μαρία Γιαουτζή - Καθ. ΕΜΠ

1996 - Στρατηγέα Αναστασία, "Μοντέλα Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Χώρου", ΕΜΠ.

2005 - Oludolapo O. Akinyosoye - Gbonda , "Συστήμα Στήριξης Αποφάσεων (SYDEPETR) για τον Τομέα Εξόρυξης Πετρελαίων της Νιγηρίας στην Περιοχή του Niger Delta", ΕΜΠ.

2007 - Ανδρεάτου Αγγελική, "Συστήματα Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2008 - Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, "Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφρόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2011 - Γραμματικογιάννης Ηλίας, "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

Ερευνητικά Προγράμματα

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TΗΛΣΕΠΕ

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

MISSING NETWORKS IN EUROPE, ERTI

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF MARKET AND INTERVENTION FAILURES IN TRANSPORT POLICY, OECD


A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHEN SPORADES-MEDSPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ «Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΑΣΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Π.Ε.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

 

 

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TILSEPE

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

Missing Networks In Europe, ERTI

EnvironmentalL Consequences Or Market And Intervation Failures In Transport Policy, OECD


A Strategic Information System And Planning Model For Marine Park Management: The Case Of Northen Sporades-MEDSPA

Integrated Development Plan for the Kastelli -Heraklion-Crete Region

The implementation of the first phase of the tramway system of Athens, OASA

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential ‘in Decline’ Regions in Greece-I

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential in Decline Regions in Greece-II

A Pilot Digital System To Upgrade Current Support Mechanisms For Improving Clinical Health Services

Requirements Specification and Tender Evaluation of an Information System for A Project Funded by the North Aegean Region Fund, Titled “Oinousses Telematic Center – Nautical Center of Documentation”

Development of Operational Optimization Software for Forest Fire Management

Specification of an Integrated System for Monitoring, Planning and Decision Support for Managing Forest Fires in Imittos Mountain