Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

EUROSIL (European Strategic Intermodal Links)

http://cordis.europa.eu/transport/src/eurosil.htm

EUROPEAN COMMISSION FOURTH FRAMEWORK RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROGRAMME (DG VII)

Διάρκεια: 1997-2000

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθ. Μαρία Γιαουτζή

Στόχος του Ερευνητικού Έργου

Σκοπός του EUROSIL είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων της διατροπικότητας (intermodality), πολυτροπικότητας (multimodality) και διαλειτουργικότητας (interoperability) στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή πρακτικής βοήθειας στους εμπλεκόμενους στην εκτίμηση των επιπτώσεων από έργα και προγράμματα στον τομέα των μεταφορών, αξιοποιώντας:

 • Την ήδη υπάρχουσα εμπειρία από άλλα αντίστοιχα προγράμματα μεταφορών στην ΕΕ και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης
 • Οδηγίες οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων μεταφορών για την ανάπτυξη μιας περιοχής
 • Οδηγίες για την καλύτερη πιστοποίηση και εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανάπτυξη της περιοχής από την βελτίωση της πρόσβασης της

ΟμάδαΕργασίας

 • National Technical University οf Athens, Greece (Project Leader)
 • Transport Environment Development Systems , Greece
 • Steierwald Schoenharting Und Partner GMBH, Germany
 • Heusch/Boesefeldt GMBH, Germany
 • Technical Research Centre οf Finland, Finland
 • Suunnittelukolmio OΥ Ltd., Finland
 • Ingenieurgruppe Ivv - Aachen, Germany
 • WS Atkins Planning and Management Consultants Ltd, Great Britain   
 • STRATEC S.A., Belgium
 • SGI Ingenierie S.A.R.L., France
 • Euro Trans Consulting Limited, Great Britain   
 • Impetus Consultants Ltd, Greece
 • Steinbeis - Transfer Centre Applied Systems Analysis, Germany
 • Tecniche e Consulenze Nell'ingegneria Civile, Italy
 • KRUPP Fördertechnik GMBH, Denmark
 • Netherlands Economic Institute, The Netherlands
 • University Of Newcastle Upon Tyne, Great Britain   
 • Universität Zu Köln, Germany
 • Universität Dortmund, Germany
 • TRANSMAN Consulting For Transport System Management Ltd, Hungary

   

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπουσα: Μαρία Γιαουτζή - Καθ. ΕΜΠ

1996 - Στρατηγέα Αναστασία, "Μοντέλα Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Χώρου", ΕΜΠ.

2005 - Oludolapo O. Akinyosoye - Gbonda , "Συστήμα Στήριξης Αποφάσεων (SYDEPETR) για τον Τομέα Εξόρυξης Πετρελαίων της Νιγηρίας στην Περιοχή του Niger Delta", ΕΜΠ.

2007 - Ανδρεάτου Αγγελική, "Συστήματα Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2008 - Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, "Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφρόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2011 - Γραμματικογιάννης Ηλίας, "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

Ερευνητικά Προγράμματα

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TΗΛΣΕΠΕ

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

MISSING NETWORKS IN EUROPE, ERTI

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF MARKET AND INTERVENTION FAILURES IN TRANSPORT POLICY, OECD


A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHEN SPORADES-MEDSPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ «Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΑΣΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Π.Ε.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

 

 

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TILSEPE

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

Missing Networks In Europe, ERTI

EnvironmentalL Consequences Or Market And Intervation Failures In Transport Policy, OECD


A Strategic Information System And Planning Model For Marine Park Management: The Case Of Northen Sporades-MEDSPA

Integrated Development Plan for the Kastelli -Heraklion-Crete Region

The implementation of the first phase of the tramway system of Athens, OASA

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential ‘in Decline’ Regions in Greece-I

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential in Decline Regions in Greece-II

A Pilot Digital System To Upgrade Current Support Mechanisms For Improving Clinical Health Services

Requirements Specification and Tender Evaluation of an Information System for A Project Funded by the North Aegean Region Fund, Titled “Oinousses Telematic Center – Nautical Center of Documentation”

Development of Operational Optimization Software for Forest Fire Management

Specification of an Integrated System for Monitoring, Planning and Decision Support for Managing Forest Fires in Imittos Mountain