Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

           

SMARTS: SMEs and Regional Telecom Support

    

http://cordis.europa.eu/infowin/acts/rus/projects/ac114.htm

 FOURTH FRAMEWORK PROGRAMME
ACTS - Advanced Communications Technologies And Services Dgxiii – Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research, (Ac114)

Διάρκεια: 1996-1998

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθ. Μαρία Γιαουτζή

Στόχος του Ερευνητικού Έργου

Ο στόχος του προγράμματος SMARTS είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις εφαρμογές και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ACTS.

Το πρόγραμμα επιτυγχάνει το στόχο του μέσα από την υιοθέτηση τριών στρατηγικών που στοχεύουν στο να μετριάσουν τους φραγμούς της απόστασης, της φτωχής υποδομής και της αδυναμίας αυτοχρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την απευθείας συμμετοχή τους στα προγράμματα του ACTS. Αυτό γίνεται:

 • Μέσα από την οργάνωση ενός “broker” βασισμένου στο ACTS και καθοδηγούμενου από τις ανάγκες των  ΜΜΕ
 • Μέσα από την οργάνωση της πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν το ACTS και τις προηγμένες επικοινωνίες που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τις ΜΜΕ που θέλουν να συμμετέχουν στις εφαρμογές του ACTS
 • Μέσα από την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ΜΜΕ στις εφαρμογές του ACTS

Ομάδα Εργασίας

 • Teleport Sachsen-Anhalt GmbH, (TSA)-Germany (Project Leader)
 • Cote d’Azur Developpement, (CAD)-France
 • North West Labs , (NWLABS), Ireland
 • Burger BreedBand net vzw, (BBN)
 • PONTON European Media Art Lab, (PONTON), Germany
 • Wordbank Ltd., (Wordbank)-UK
 • Otaniemi Science Park Ltd., (Otaniemi)
 • Salzburger Technologiezentrum, (TechnoZ)- Austria
 • NCSR Demokritos, /NTUA- Greece
 • Parque Technologico de Galicia,(PTG)- Spain
 • Technologie Centrum Chemnitz GmbH ,(TCC|)
 • Marketing Invest Consult Plovdiv Ltd.,  (PLOVDIV)
 • University of Trento , (Unitrento)-Italy
 • Fakt Initio GbR, (Initio)
 • LETI Leningrad Electrotechnical Institute, (LETI)-Russia
 • Moscow State University REDLAB, ( REDLAB)-Russia
 • Centre International de Communication Avancee, (CICA)-France
 • Technologie und Standort Agentur Salzburg,(TechnoS)-Austria

 

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπουσα: Μαρία Γιαουτζή - Καθ. ΕΜΠ

1996 - Στρατηγέα Αναστασία, "Μοντέλα Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Χώρου", ΕΜΠ.

2005 - Oludolapo O. Akinyosoye - Gbonda , "Συστήμα Στήριξης Αποφάσεων (SYDEPETR) για τον Τομέα Εξόρυξης Πετρελαίων της Νιγηρίας στην Περιοχή του Niger Delta", ΕΜΠ.

2007 - Ανδρεάτου Αγγελική, "Συστήματα Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2008 - Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, "Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφρόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2011 - Γραμματικογιάννης Ηλίας, "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

Ερευνητικά Προγράμματα

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TΗΛΣΕΠΕ

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

MISSING NETWORKS IN EUROPE, ERTI

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF MARKET AND INTERVENTION FAILURES IN TRANSPORT POLICY, OECD


A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHEN SPORADES-MEDSPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ «Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΑΣΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Π.Ε.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

 

 

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TILSEPE

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

Missing Networks In Europe, ERTI

EnvironmentalL Consequences Or Market And Intervation Failures In Transport Policy, OECD


A Strategic Information System And Planning Model For Marine Park Management: The Case Of Northen Sporades-MEDSPA

Integrated Development Plan for the Kastelli -Heraklion-Crete Region

The implementation of the first phase of the tramway system of Athens, OASA

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential ‘in Decline’ Regions in Greece-I

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential in Decline Regions in Greece-II

A Pilot Digital System To Upgrade Current Support Mechanisms For Improving Clinical Health Services

Requirements Specification and Tender Evaluation of an Information System for A Project Funded by the North Aegean Region Fund, Titled “Oinousses Telematic Center – Nautical Center of Documentation”

Development of Operational Optimization Software for Forest Fire Management

Specification of an Integrated System for Monitoring, Planning and Decision Support for Managing Forest Fires in Imittos Mountain