Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHERN SPORADES – MEDSPA

Διάρκεια: 1989-1991

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθ. Μαρία Γιαουτζή

Στόχος του Ερευνητικού Έργου

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων βιώσιμης ανάπτυξης που προκύπτουν, κύρια από την τουριστική δραστηριότητα, πάνω στην περιοχή των Βορείων Σποράδων και πιο συγκεκριμένα πάνω στο θαλάσιο πάρκο της περιοχής.

Οι Βόρειες Σποράδες αποτελούν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα απειλούμενης βιωσιμότητας  το οποίο το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα καλείται να διαφυλάξει με τη ανάπτυξη ένός Στρατηγικού Συστήματος για τη θαλάσσια και χερσαία διαχείριση της περιοχής, που να λαμβάνει υπόψη του τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.  
Το εν λόγω Στρατηγικό Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων αποτελείται από και ένα Δυναμικό Μοντέλλο Προσομίωσης που τροφοδοτείται από  μία διαρκώς ενημερωνόμενη Βάση Δεδομένων και ένα Διεθνές Ευρωπαϊκό Κέντρο Αποκατάστασης και Πληροφόρησης στον τομέα της διαχείρισης θαλάσσιων πάρκων, που βρίσκετα στην περιοχή. Το εν λόγω ΣΣΣΑ περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από σενάρια που παρουσιάζουν τις πιθανές εξελίξεις στην περιοχή, σε συνδιασμό με ένα μοντέλο πολυκριτηριακής αξιολόγησης  που εκτιμά την καλλίτερη των λύσεων ανά σενάριο  καθώς και των πολιτικών που τις συνοδεύουν, στη βάση μιας σειράς από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που εκφράζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

 Ομάδα Εργασίας

  • National Technical University of Athens (Project Management),
  • Free University of Amsterdam.

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπουσα: Μαρία Γιαουτζή - Καθ. ΕΜΠ

1996 - Στρατηγέα Αναστασία, "Μοντέλα Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Χώρου", ΕΜΠ.

2005 - Oludolapo O. Akinyosoye - Gbonda , "Συστήμα Στήριξης Αποφάσεων (SYDEPETR) για τον Τομέα Εξόρυξης Πετρελαίων της Νιγηρίας στην Περιοχή του Niger Delta", ΕΜΠ.

2007 - Ανδρεάτου Αγγελική, "Συστήματα Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2008 - Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, "Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφρόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2011 - Γραμματικογιάννης Ηλίας, "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

Ερευνητικά Προγράμματα

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TΗΛΣΕΠΕ

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

MISSING NETWORKS IN EUROPE, ERTI

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF MARKET AND INTERVENTION FAILURES IN TRANSPORT POLICY, OECD


A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHEN SPORADES-MEDSPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ «Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΑΣΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Π.Ε.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

 

 

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TILSEPE

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

Missing Networks In Europe, ERTI

EnvironmentalL Consequences Or Market And Intervation Failures In Transport Policy, OECD


A Strategic Information System And Planning Model For Marine Park Management: The Case Of Northen Sporades-MEDSPA

Integrated Development Plan for the Kastelli -Heraklion-Crete Region

The implementation of the first phase of the tramway system of Athens, OASA

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential ‘in Decline’ Regions in Greece-I

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential in Decline Regions in Greece-II

A Pilot Digital System To Upgrade Current Support Mechanisms For Improving Clinical Health Services

Requirements Specification and Tender Evaluation of an Information System for A Project Funded by the North Aegean Region Fund, Titled “Oinousses Telematic Center – Nautical Center of Documentation”

Development of Operational Optimization Software for Forest Fire Management

Specification of an Integrated System for Monitoring, Planning and Decision Support for Managing Forest Fires in Imittos Mountain