Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Κόκκινου Κατερίνα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες