Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Κουρλιούρος Ηλίας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Ηλίας Κουρλιούρος είναι καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Χωροταξίας στο Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, Πολεοδομία-Χωροταξία στο ίδιο ίδρυμα (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ) και Γεωγραφία στο LSE (PhD). Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και σε ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα στην ευρύτερη γνωσ-τική περιοχή της ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρον-τα εστιάζονται σε θέματα οικονομικής γεωγραφίας, περιφερειακής ανάπτυξης και χωρο-ταξικού σχεδιασμού, οργάνωσης χώρων παραγωγής και τεχνολογικής καινοτομίας (βιο-μηχανικά και επιστημονικά/τεχνολογικά πάρκα), θέματα οικονομικής αναδιάρθρωσης και πολιτικών τοπικής ανάπτυξης σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, υποβαθμισμένες κεντρικές βιομηχανικές ζώνες και πολιτικές αστικής ανασυγκρότησης, αστική διάχυση περιβαλλοντική υποβάθμιση και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, κ.α. Έχει 133 πρωτότυ-πα επιστημονικά δημοσιεύματα (ατομικά και σε συνεργασία) σε μορφή βιβλίων και ερε-υνητικών μονογραφιών καθώς και άρθρων με κρίση σε επιστημονικά περιοδικά, συλλο-γικούς τόμους και εκδόσεις συνεδρίων.


Επικοινωνία
Tel : + 22510 36404
Ε-mail: e.kourliouros@aegean.gr

http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/kourliouros.htm

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Αναπληρωτές Καθηγητές
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες