Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Βεσκούκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1991 και τον τίτλο του Διδάκτορος Μηχανικού ΕΜΠ το 1996 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
Είναι Επίκουρος Καθηγητής της ΣΑΤΜ ΕΜΠ από το 2006.
Έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα,  αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται στο συγγραφικό του έργο. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες σε βιβλία, περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και συντονιστής στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.  Είναι κριτής σε έγκυρα διεθνή περιοδικά (IEEE, ACM κ.λπ).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρητική θεμελίωση και εφαρμογές της Τεχνολογίας Λογισμικού, τη σχεδίαση και ανάπτυξη κατανεμημένων και ανομοιογενών συστημάτων λογισμικού για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη μελέτη των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογικών συστημάτων στην εκπαίδευση και την παροχή Παιδείας, καθώς και τη μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.
Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη χάραξη πολιτικής οργανισμών σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, με έμφαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και τη σχεδίαση, επίβλεψη ανάπτυξης και πιστοποίηση ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων.

Επικοινωνία
Τηλ: +30 210 7721688
Fax: +30 210 7724137
Ε-mail: v.vescoukis@cs.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες