Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Κουτσιούρη Γεωργία, Ι.Δ.Α.Χ., Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες